"; var footstr = " "; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr + newstr + footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }

广西天华工程造价咨询有限责任公司《企业身份认证锁》遗失声明

广西天华工程造价咨询有限责任公司企业身份认证锁,锁标签号:GX-4316 ,现声明作废。

时间:2019-11-04


打印】