"; var footstr = " "; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr + newstr + footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }

北海弘业中天房地产开发有限公司《企业身份认证锁》遗失声明

北海弘业中天房地产开发有限公司企业身份认证锁,锁标签号:AZ45000041-3285,现声明作废。

时间:2019-11-01


打印】