"; var footstr = " "; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr + newstr + footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }

东兴市碧桂园房地产开发有限公司《企业身份认证锁》遗失声明

东兴市碧桂园房地产开发有限公司《企业身份认证锁》,锁编号:AZ45000011-6891   ,锁编号:GX-2183 ,现声明作废。

时间:2018-05-15


打印】