"; var footstr = " "; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr + newstr + footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }

广西裕达工程有限公司《企业身份认证锁》增加声明

广西裕达工程有限公司因业务需要,需增加办理《企业身份认证锁》1把,锁编号:GX-7721,新增锁与企业原有认证锁具有相同功能,可登录广西建设网相关系统,办理相关业务,特此声明。

时间:2018-05-15


打印】